ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН shop.cloudoffice.bg

 

 1. ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Клауд Офис ООД, ЕИК 205743223, със седалище и адрес на управление: град СОФИЯ 1000, ул. Георги Бенковски 37, ет.1, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия cloudofficeshop, намираща се на уеб сайт https:/.shop.cloudoffice.bg, наричана по-долу „shop.cloudoffice.bg”.

(2) Настоящият документ съдържа информация за дейността на Доставчика и общите условия за поръчката и закупуването на Стоки, както и ползване на услугите, предоставяни от Доставчика, като уреждат отношенията между Доставчика и всеки един от Ползвателите.

(3) За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 • shop.cloudoffice.bg - платформа за електронна търговия, разположена на уеб базирания сайт: https:/.shop.cloudoffice.bg и всички негови подстраници. Сайтът има функциите на електронен магазин за продажба на Стоки на Доставчика. Електронният магазин предоставя на Ползвателите информация за Стоките, както и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена и разноски, при спазване от страна на Ползвателя на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.
 • Ползвател – всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице или юридическо лице или друго правно образувание, което използва платформата shop.cloudoffice.bg на Доставчика по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки от нея, купува, връща стоки и др. Ползвателите - юридически лица  се представляват от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Лица, които не отговарят на изискванията за Ползвател - физическо лице или Ползвател - юридическо лице или не е налице представителна власт по отношение на последните, нямат право да закупуват Стоки от платформата shop.cloudoffice.bg. 
 • Профил – раздел от платформата shop.cloudoffice.bg, наречен “Моят профил” и формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Ползвателя в платформата shop.cloudoffice.bg да разглежда Стоки и прави поръчка на Стоки и който съдържа информация относно Ползвателя и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, данъчни фактури и др.). 
 • Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване на платформата shop.cloudoffice.bg, правила за регистрация, поръчка, покупка и доставка на Стоки, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на платформата shop.cloudoffice.bg. Настоящите Общи условия представляват договор между Доставчика и Ползвателя за покупко-продажбата на Стоки от платформата shop.cloudoffice.bg на територията на България, с който Ползвателят се задължава да заплати поръчаните Стоки и свързаните с тях услуги. Общите условия уреждат правата и задълженията на Ползвателите и посетителите на Сайта. Страни по договора са Доставчикът, от една страна, и Ползвателят, от друга страна. С поръчката и закупуването на стоки Ползвателят заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия.
 • Стока – артикули, публикувани на платформата shop.cloudoffice.bg и предлагани за продажба от Доставчика чрез платформата shop.cloudoffice.bg.
 • Предоставяни услуги – изрично описани на платформата shop.cloudoffice.bg услуги, свързани с продажбата на Стоки.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Клауд Офис” ООД
 2. Седалище и адрес на управление: град СОФИЯ 1000, ул. Георги Бенковски 37, ет.1
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: СОФИЯ 1000 Георги Бенковски 37, ет.1
 4. Данни за кореспонденция: [email protected], телефон 359895401427
 5. Вписване в публични регистри: в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 205743223
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: ДДС № 205743223
 7. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 Комисия за защита на потребителите:

Ако в качеството Ви на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите смятате, че сме нарушили правата ви като потребител, можете да подадете оплакване до компетентния орган в България – Комисията за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: www.kzp.bg. Можете също така да подадете оплакването си в държавата, в която живеете, на работното си място или на място, където смятате, че нарушаваме правата ви.

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА shop.cloudoffice.bg

Чл. 3. shop.cloudoffice.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет shop.cloudoffice.bg и всички негови подстраници. Платформата shop.cloudoffice.bg има функциите на електронен магазин за продажба на Стоки от Доставчика. Електронният магазин предоставя на Ползвателите информация за Стоките, както и възможност за Ползвателите да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, при спазване от страна на Ползвателя на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти, включително възможност:

 1. Да извършат регистрация и създаване на Профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат Стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на платформата shop.cloudoffice.bg;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата shop.cloudoffice.bg с електронни средства за разплащане, посочени на платформата shop.cloudoffice.bg;
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и/или изпълнението на договори с Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg чрез интерфейса на страницата на shop.cloudoffice.bg, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата shop.cloudoffice.bg в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата shop.cloudoffice.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателят сключва с Доставчика чрез използване на електронните средства в платформата shop.cloudoffice.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес shop.cloudoffice.bg Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата shop.cloudoffice.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на избраните и закупените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателят има право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за предложение за сключване на договора с Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата shop.cloudoffice.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и/или изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвател на сайта са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА shop.cloudoffice.bg

Чл. 7. (1) За да използва shop.cloudoffice.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, се изисква онлайн регистрация в платформата shop.cloudoffice.bg на Доставчика и създаване на Профил на Ползвателя.

(2) Регистрацията се извършва чрез въвеждане на имейл адрес и парола за отдалечен достъп, определени от Ползвателя. След попълване на тези данни, на посочения от Ползвателя имейл Доставчикът изпраща електронно съобщение (имейл) за потвърждаване на валидността на имейла на Потребителя, посочен при регистрацията. За да завърши процеса на регистрация и верификация Ползвателят е необходимо да кликне на бутона "Потвърди акаунта", съдържащ се в имейла, изпратен от Доставчика. След потвърждение на имейла, Ползвателят се препраща директно към платформата, където следва да завърши процеса по регистрация като въведе данни в маркирените като задължителни полета, а именно: име и фамилия на лицето, което създава Профила, както и да посочи други данни и информация, съобразно формуляра за регистрация на shop.cloudoffice.bg и посочената в него процедура, които данни ще бъдат запаметени в системата на Доставчика. След успешна регистрация Ползвателят ще има възможност да промени данните, ако това е необходимо в предвидената за това секция.

(3) Ползвателят може да създаде профил в shop.cloudoffice.bg като се легитимира чрез профила си във Facebook или във Google, като натисне съответния бутон и избере съответния профил от Facebook или от Google. След което се изисква Ползвателят да въведе парола за отдалечен достъп. След попълване на паролата, на посочения от Ползвателя имейл Доставчикът изпраща електронно съобщение (имейл) за потвърждаване на валидността на имейла на Потребителя, посочен при регистрацията. За да завърши процеса на регистрация и верификация Ползвателят е необходимо да кликне на бутона "Потвърди акаунта", съдържащ се в имейла, изпратен от Доставчика. След потвърждение на имейла, Ползвателят се препраща директно към платформата, където следва да завърши процеса по регистрация като въведе данни в маркирените като задължителни полета, а именно: име и фамилия на лицето, което създава Профила, както и да посочи други данни и информация, съобразно формуляра за регистрация на shop.cloudoffice.bg и посочената в него процедура, които данни ще бъдат запаметени в системата на Доставчика. След успешна регистрация Ползвателят ще има възможност да промени данните, ако това е необходимо в предвидената за това секция.

(4) След успешната регистрация на Профил се създава акаунт/Профил на Ползвателя, който може да достъпва чрез въвеждане на посочените от него при регистрацията имейл и избраната от него парола за достъп.

(5) Преди да направи регистрация на Профил, Ползвателят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия и с Политиката за защита на личните данни на shop.cloudoffice.bg. 

(6) С извършване на регистрацията, лицето, което е направило регистрацията, декларира и гарантира, че не е недееспособно или непълнолетно лице, както и че използва валидни лични данни за самоличност при регистрация, респективно, че е представител (законен или упълномощен) на юридическо лице, че има правомощията да ползва закупува стоки и използва услугите, предлагани на платформата, от името и за сметка на съответното юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

(7) Лицата, които не са навършили пълнолетие, нямат право да се регистрират и/или да закупуват Стоките в електронния магазин shop.cloudoffice.bg.

(8) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в shop.cloudoffice.bg. Доставчикът не носи отговорност, ако Ползвател или трето лице е попълнило неверни данни при регистрацията. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си. При неизпълнение на това задължение, Доставчикът не носи отговорност за изпращане на поръчани Стоки на друг адрес, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Ползвателят носи отговорност за заплащане на поръчаните Стоки, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Доставчика.

(9) Доставчикът предвижда да бъде осигурена и възможност на Ползвателите да могат да извършват поръчки за доставка на стоки и от профил от социалните мрежи Facebook и Google. Към момента тази възможност е в процес на разработване. 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателят използва интерфейса на страницата на Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg, за да извършва поръчка и да сключва договори за покупко-продажба с Доставчика на предлаганите от него в платформата shop.cloudoffice.bg стоки.

Чл. 9. Ползвателят извършва поръчка и извършва поръчка и сключва договор за покупко-продажба на стоките в платформата shop.cloudoffice.bg по следната процедура и при следване на инструкциите на shop.cloudoffice.bg към момента на поръчката:

(1) Влизане в платформата shop.cloudoffice.bg;

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg Стоки и добавянето им към списък със Стоки за покупка;

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката на поръчаните Стоки;

(5) Избор на способ за плащане на цената на поръчаните Стоки;

(6) поставяне на отметка на обозначеното за това място, че е запознат и е съгласен с Общите условия и с Политиката за защита на личните данни на shop.cloudoffice.bg;

(7) Потвърждение на поръчката чрез интерфейса на платформата.

Чл. 10. С попълване на данните си в потребителската кошница и след натискане на бутона "Поръчай", с който Ползвателят потвърждава поръчката се счита, че Ползвателят е направил поръчка за закупуване на избрани от него стоки. С поръчката, Ползвателят прави неотменимо изявление, че желае да закупи поръчаната Стока и се задължава да заплати цената ѝ, както и цената на доставката, ако такава се дължи. Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Ползвателя, че е съгласен освен с общите условия на Сайта, с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил. Извършването на поръчката има характера на предложение за сключване на договор за покупко-продажба на Стоки от страна на Ползвателя.

Чл. 11. С изпращането на поръчката, Ползвателят разрешава на Доставчика да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

Чл. 12. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен и поръчката се счита за приета от Доставчика от момента на потвърждаването на поръчката от страна на Доставчика.

Чл. 13. Доставчикът потвърждава поръчката чрез изпращане на имейл на Ползвателя, имащ характера на потвърждение, без неоправдано забавяне, след като Ползвателят е направил поръчката. В случай че Доставчикът не изпрати такъв имейл, поръчката не се счита за приета от Доставчика, Доставчикът не се счита за обвързан от поръчката и няма задължение за доставка на поръчаните Стоки.

Чл. 14. В случай, че не получи потвърждение на поръчката си, Ползвателят може да се свърже с Доставчика, използвайки данните за контакт с него, посочени в настоящите Общи условия.

Чл. 15. Имейл за потвърждение се изпраща на имейл адреса, посочен от Ползвателя. В случай че Ползвателят не е въвел валиден и верен имейл адрес, поръчката не може да бъде потвърдена и няма да се счита приета.

Чл. 16. При липса на наличност от дадена стока или поради други причини Доставчикът си запазва правото да откаже поръчката или част от Стоките от поръчката без да дължи обезщетение на Ползвателя. Доставчикът може да уведоми Ползвателя за отказа или невъзможността да достави поръчаните Стоки на имейла или по телефон, ако последният е предоставил валиден имейл адрес, съответно телефонен номер. В този случай Ползвателят се задължава да заплати доставените Стоки – част от поръчката.

Чл. 17. Доставчикът не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни при извършване на поръчката. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, поръчката се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. 

Чл. 18. Ползвателят носи отговорност за попълнените от него данни в платформата и данните, предоставени по телефона на Доставчика. В случай че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на поръчаните Стоки. Ползвателят  носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за покупката, която е заявил чрез поръчката.

Чл. 19. Доставчикът има право да откаже доставка на поръчана стока при съмнения, че Ползвателят не отговаря на условията за закупуване на съответната поръчана стока (например е въвел неверни данни или не е навършили пълнолетие или поради друга причина няма право да закупува стоки от shop.cloudoffice.bg).

Чл. 20. Ползвателят и всички лица, на които Ползвателят е предоставил данните си за достъп, носят отговорност за поръчките, направени чрез Профила на Ползвателя в платформата. Ползвателят носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия Профил. Ползвателят се задължава да не предоставя своя имейл адрес и/или парола на лица, които не желае да правят поръчки от негово име и за негова сметка. Ако Ползвателят ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави поръчки от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на стоките, поръчани от такова лице.

Чл. 21. Изображенията на стоките в платформата имат информативен и насочващ характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат за цел да създадат представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Доставчикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Ползвателя при неточност и/или непълнота на изображенията и описанията на стоките.

Чл. 22. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в платформата Доставчикът не гарантира наличността на поръчаните стоки, независимо, че продуктът е обявен на платформата. При невъзможност за доставка поради липса на наличност на заявената за закупуване стока, Доставчикът може да се свърже с Ползвателя и да му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчаните стоки.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на всяка една от Стоките, заявени от съответния Ползвател, независимо че няколко Стоки са избрани с едно електронно изявление и от един списък със Стоки за покупка.

(2) Правата на Ползвателя, във връзка с доставените Стоки, се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите Стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена Стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите Стоки, доставени на Ползвателя.

Чл. 24. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено Стоката, по отношение, на която упражнява правата.

VII. ЦЕНИ

Чл. 25. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на платформата на Доставчика към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Доставчикът си запазва правото да получи от Ползвателя действителната цена на поръчаните от Ползвателя стоки.

Чл. 26. С поръчката на стоките Ползвателят се задължава да заплати цената на Стоките и цената на доставката, отделно от цената на Стоките, когато такава се дължи съгласно настоящите Общи условия.

Чл. 27. Цените на стоките са в български лева и са крайни цени с включени всички данъци и такси, включително данък върху добавената стойност.

Чл. 28. Крайната дължима от Ползвателя сума представлява сбор от цената на всички отделни стоки, които Ползвателят е поръчал плюс цената за доставка, ако се дължи такава. 

Чл. 29. Стойността на разходите по доставката не е включена в цената на Стоките и се заплаща допълнително от Ползвателя. За покупки над определен размер, посочен на платформата, и в случай че Ползвателят е избрал стандартна доставка, то Ползвателя не дължи цена за доставка.

Чл. 30. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на платформата стоки и/или цената цената за извършване на доставка, като такива промени няма да засягат вече потвърдени поръчки.

Чл. 31. Доставчикът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на платформата, съгласно изискванията на българското законодателство и правила, определени от Доставчика. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

Чл. 32. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

VIII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 33. Ползвателят е длъжен да предостави цялата необходима информация за целите на счетоводно отчитане на продажбата, съответно издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, ако Ползвателят е поискал такава.

Чл. 34. Ако Ползвателят е заявил чрез платформата, че желае да получи фактура, Доставчикът ще издаде на Ползвателя фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която Ползвателят си е купил Стока. Фактурата включва цената на стоките. Фактурата включва и цената на доставката, в случаите когато такава се дължи.

Чл. 35. Ако Ползвателят е заявил чрез сайта, че желае да получи фактура, Доставчикът изпраща фактурата на Ползвателя на имейла, посочен от Ползвателя или я качва в съответната секция в профила на Ползвателя. Доставчикът може да изпрати фактурата и заедно със Стоката. 

Чл. 36. Ползвателят дължи плащане в срок до 2 дни от поръчката на Стоките, когато плащането се извършва по банков път. Доставчикът издава фактура в срок до 5 дни от получаване на плащането. Когато стоките се заплащат по банков път, Доставчикът извършва доставка на стоките само след получаване на плащане на пълния размер на цената на Стоките, ведно с цената на доставката, когато доставката се извършва от Доставчика. В този случай всички срокове за изпълнение на ангажиментите на Доставчика във връзка с продажбата и доставката на Стоките започват да текат от получаване на плащането на цената на Стоките, ведно с цената на доставката, когато доставката се извършва от Доставчика.

Чл. 37. Ползвателят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от следните възможности:

 1. чрез банков превод;
 2. чрез дебитна/кредитна карта.

Чл. 38. Банковите сметки на Доставчика, по които следва да бъдат заплатени Стоките, са посочени в страницата за потвърждение на платформата и/или в имейла за потвърждение на поръчката. 

Чл. 39.  Всички плащания се извършват само в български лева.

Чл. 40. Ако Доставчикът избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Ползвателят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 41. Доставчикът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Доставчика.

Чл. 42. Когато Ползвателят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 43. При плащане с банков превод на Ползвателя може да бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция. 

Чл. 44. Всички банкови и други такси, банкови комисионни и комисионни на трети лица във връзка с плащането, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Ползвателя. Ползвателят се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Доставчикът да получи пълния размер на цената на поръчаните Стоки.

Чл. 45. Правото на собственост върху Стоките преминава у Ползвателя след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на Доставчика. 

Чл. 46. Доставчикът има право да откаже доставката на Стока, когато Ползвателят не е заплатил други Стоки, закупени от Доставчика, включително когато не е платена цената на самата доставка.

Чл. 47. Разходите за доставка се заплащат от Ползвателя, освен в случаите на доставка на Стоки над определена сума (посочена на Сайта) и в случай че Ползвателят е избрал стандартна доставка, в който случай разходите за доставка се поемат от Доставчика. Цената на доставката, ако се дължи такава, се заплаща от Ползвателя заедно с цената на стоките, вкл. и авансово и по банков път. 

Чл. 48. Когато доставката на Стоките се извършва със собствен транспорт на Доставчика, разходите за доставката се заплащат от Ползвателя на Доставчика по цени, определени от Доставчика. 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ

Чл. 49. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следните способи по избор на Доставчика:

 1. чрез куриерска услуга от трето лице, избрано от Доставчика;
 2. чрез собствен транспорт на Доставчика;
 3. чрез транспорт, осигурен от Поликомп ЕООД. 

Чл. 50. Доставките от платформата се извършват на адреси само на територията на Република България.

Чл. 51. Доставката се извършва до първата входна врата на сградата, посочена като адрес за получаване.

Чл. 52. Преди изпращане на поръчаната стока Доставчикът има право да се свърже с Ползвателя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Чл. 53. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 54. Доставката се извършва от Доставчика след като Доставчикът е изпратил на Ползвателя потвърждение за изпълнение с информация за очаквана дата на експедиция, номер на товарителница, фактура и друга важна информация по преценка на Доставчика. До изпращане на потвърждение за изпълнение за Доставчика не съществува ангажимент за доставка на Стоките до Ползвателя. В случай че в информацията, изпратена от Доставчика до Ползвателя с потвърждението за изпълнение, са предвидени по-дълги срокове за доставка или за изпълнение на други задължения, както и ако са предвидени други условия, които трябва да бъдат изпълнение преди доставка на Стоките, макар да не са предвидени в настоящите Общи условия, тези срокове и/или условия ще обвързват Ползвателя и той се съгласява да бъде обвързан от тях.

Чл. 55. (1) Доставката са два вида: Стандартна доставка и Доставка в същия работен ден.

(2) Условия на Стандартна доставка: Доставката на поръчани стоки на стойност над 100.00 лв. (с ДДС) ще бъде безплатна за Ползвателя. Цената на доставката на стоки на стойност на/под 99.99 лв. (с ДДС) ще е 6.00 лв (с ДДС). Срокът за изпълнение на доставката  е oт 2 до 7 работни дни (в зависимост от наличността в склада) с изключение на поръчките, направени петък след 15:00 часа, събота, неделя, почивни и празнични дни, където срокът може да е по-дълъг. Срокът за доставка започва да тече от момента на получаване на пълната цена на стоките и цената за доставката, ако такава се дължи. Пратките се доставят от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа. Възможни са изключения, при които срокът за доставка да е по-дълъг от 7 работни дни, а именно при специални поръчки и/или ако в интерфейсния модул за поръчка на платформата shop.cloudoffice.bg са посочени по-дълги срокове за доставка под съответната опция за доставка. 

(3) Условия на Доставка в същия работен ден: Този вариант на доставка може да се избере от Ползвателя само за доставка на стоки на територията на град София. Доставката на стоки, в този случай, ще бъде тарифирана, както следва: 

Вид пратка

Цена с ДДС

до 3 кг.

9.60 лв

до 10 кг.

12.00 лв

до 20 кг.

18.00 лв

до 50 кг.

28.80 лв

 

При избор на Доставка в същия работен ден цената на доставката се заплаща винаги от Ползвателя, независимо от стойността на поръчаните стоки. Поръчки с избрана Доставка в същия работен ден, ще бъдат приемани до 15:00 часа от Понеделник до Петък. Всички поръчки направени след 15:00 часа, ще бъдат доставяни на следващия работен ден. Поръчки направени след Петък след 15:00, Събота, Неделя, почивни и празнични дне, ще бъдат доставяни на следващия работен ден. 

(4) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 56. Когато Ползвателят е избрал плащане по банков път или дебитна/кредитна карта, срокът за доставка започва да тече след като Ползвателят е заплатил пълния размер на цената на Стоките, ведно с цената на доставката, когато Ползвателят дължи плащане на доставката.

Чл. 57. При извънредни или непредвидени обстоятелства (включително, но не само при рязка промяна на метеорологичните условия, тежки метеорологични условия, невъзможност на куриер да извърши доставката или да достави Стоката навреме и др. обстоятелства по преценка на Доставчика) Доставчикът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Ползвателя, без да дължи обезщетение на Ползвателя.

Чл. 58. Доставчикът изпраща Стоките на адреса, посочен от Ползвателя. 

Чл. 59. При грешка в посочения адрес, поради която Ползвателят не може да бъде намерен на адреса, Доставчикът ще се свърже с Ползвателя за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на Ползвателя и Ползвателят следва да ги заплати при получаване на поръчаните Стоки заедно с разходите за доставка на погрешно посочения адрес.

Чл. 60. В случай че Ползвателят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, то доставката се връща до офиса на куриера до поискване на Ползвателя, съответно се връща до офиса на Доставчика или до на “Поликомп” ЕООД, като Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаната Стока и не носи отговорност за забава или липса на доставка на Стоките. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи Стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или името му не фигурира на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

(2) Доставчикът или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят Ползвателя по телефон или имейл, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

Чл. 61. Страните се съгласяват, че когато доставката се извършва от трето лице – куриер, при ненавременна доставката Доставчикът не дължи обезщетение на Ползвателя, не носи отговорност за унищожаване или повреда на стоката или опаковката при доставката. Всички претенции на Ползвателя във връзка с подобни дефекти и повреди следва да се отправят към куриера. Доставчикът не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера или доставчика на логистична услуга, включително, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса, доставката е забавена или доставена на грешен адрес от куриера и др.

Чл. 62. Детайлите по отношение на доставката на Стоките от куриер, включително, но не само тези относно срока на доставка, не представляват договорно задължение от страна на Доставчика и Ползвателят няма право на обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Доставчика, че ще достави стоката, не е спазена. За тях носи отговорност куриерът.

Чл. 63. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват на лице с месторабота или местоживеене на адреса или което се намира на адреса при доставката. Ползвателят дава съгласието си закупените от него стоки да бъдат предадени на такова трето лице, което се съгласи да получи стоката от името на Ползвателя и да му я предаде, както и да подпише съответните документи.

Чл. 64. При ненавременна доставката Доставчикът не дължи обезщетение или неустойка на Ползвателя.

Чл. 65. Поръчаната стока ще бъде подобаващо опакована, заедно с придружаващите я документи. 

Чл. 66. (1) Ползвателят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ и да уведоми незабавно Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg (на посочените в същата електронен адрес, телефон или чат) при установени несъответствия, липси и повреди. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, Ползвателят трябва да се обърне към куриера (доставчика), който трябва да състави и да предаде на Ползвателя протокол за увредена пратка.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg съгласно ал. 1, се приема, че доставката е приета без възражения, като губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни липси, дефекти или повреди. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Ползвателя в момента, в който Ползвателят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

 1. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 67. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в shop.cloudoffice.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г., който се наричат в настоящия раздел Ползвател-потребител.

Чл. 68. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg са определени в профила на всяка стока в платформата shop.cloudoffice.bg.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg в профила на всяка стока в платформата shop.cloudoffice.bg.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg и се предоставя като информация на Ползвателя-потребител при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством механизмите в платформата shop.cloudoffice.bg.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателя-потребител по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата shop.cloudoffice.bg, преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателят-потребител се съгласява, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата shop.cloudoffice.bg или електронна поща.

Чл. 69. (1) Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът в платформата shop.cloudoffice.bg има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя-потребител договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Ползвателят-потребител избира самостоятелно как (в зависимост от начините за плащане, посочени в платформата) да заплати на Доставчика цената на поръчаните стоки и цената за доставка на същите, ако се дължи такава. 

Xа. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 70. (1) Ползвателят-потребител има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика. Отказът може да се извърши чрез попълване и изпращане на единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg в секция Упражни правата си! и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Упражни правата си! и в Приложение № 2 към тези общи условия. Използването на този формуляр не е задължително. При попълване и изпращане на отказа по електронен път чрез интернет страницата на Доставчика, Доставчикът незабавно изпраща на Ползвателя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. 

(2) За да спази срока за отказ, Ползвателят-потребител трябва да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ.

(3) За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител трябва да уведоми Доставчика за своето име, адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща).

(4) Ако Ползвателят-потребител се откаже от сключен договор, Доставчикът ще възстанови плащанията, които е получил от Ползвателя-потребител за закупената Стока, като Ползвателят-потребител трябва да поеме разходите за връщане на Стоките в случай на упражняване правото на отказ. При връщане по куриера, който е доставил стоката, цената на връщането е съгласно тарифата на куриера. Ако Ползвателят-потребител избере друг начин за връщане, цената за връщането се определя съобразно начина, който е избрал Ползвателят-потребител.

(5) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за стоки, изработени по поръчка на Ползвателя-потребител и/или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за всякакъв вид слушалки, които се поставят в ушния канал и са били разпечатани;
 3. за принтери и всякакъв вид печатащи устройства, ако консумативите им са били разпечатани;
 4. за заплатени суми за услуги, които вече са консумирани - ремонт, инсталация на софтуер, сключени застраховки на техниката, закупени допълнителни гаранции;
 5. за стоки, които не са в оригиналната си опаковка или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка;
 6. за стока с лош вид и видими следи от употреба - драскотини по корпуса, клавиатурата, екрана, зарядни и др. драскотини;
 7. за видео и aудио записи, компютърни програми, игри и друг вид софтуер, които се предлагат в дигитален формат (на CD, DVD, download, кодове за активация и т.н.), които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане;
 8. за консумативи (батерии, тонери, канцеларски материали и др), чийто опаковки са били разпечатани;
 9. за лаптопи и компютри с предварително инсталирана операционна система, ако същата е била изтрита и заменена с друга;
 10. за лаптопи Toshiba с регистрирана гаранция "No matter what" и "Reliability",Лаптопи Asus с регистрирана гаранция "Reliability";
 11. за стоки ​с регистрирани оригинални гаранции в системата на производителя;
 12. за стоки, на които е била сменена операционната система или други програми, които са присъствали при доставката на продукта;
 13. за оборудване, защитено от пароли, въведени от потребителя или конфигурирани по поръчка за потребителски акаунти, което предотвратява привеждане на устройството към първоначалното му софтуерно състояние;
 14. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

(6) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Ползвателят-потребител има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(7) Когато Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Ползвателя-потребител, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя-потребител да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, по сметката, която Ползвателят-потребител е посочил във формуляра за отказ от договор. 

(8) Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(9) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 7, освен в случаите, когато Ползвателят-потребител организира сам и за своя сметка връщането на стоките. 

(10) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество, количество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(11) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките обратно във вида, описан по-долу, или докато Ползвателят-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(12) Ползвателят-потребител следва да върне стоките на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. “Г. Бенковски” № 37, не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Доставчика за отказа си.

(13) Независимо от горните хипотези, Ползвателят-потребител се задължава да върне стоката във вида, в който я е получил, без да е отворена, разопакована, без да е нарушена целостта и без липсващи елементи от опаковката или съдържанието, т.е. в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Ползвателя-потребител разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Ползвателят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. 

(14) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Ползвателят-потребител е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката, ако има такова.

Хб. ЖАЛБИ ДО ДОСТАВЧИКА 

Чл. 71. (1) Ползвателят-потребител има право да подаде жалба до Доставчика в електронна форма чрез формуляра за контакт или на електронен адрес: [email protected], както и чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Доставчика: гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 37. 

(2) Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Ползвателя-потребител, електронния адрес, посочен в профила му или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност. В случай че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Доставчикът може да се свърже с Ползвателя-потребител преди да вземе становище по жалбата или да попълни липсващите данни.

(3) Жалбата се подава в срок най-късно до 30 дни след настъпване на основанието за жалбата. Доставчикът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

(4) Доставчикът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на имейл адреса или пощенския адрес, от които Ползвателят-потребител е изпратил жалбата.

Хв. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 72. (1) Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация към Доставчика, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него.

(2) Счита се, че стоката отговаря на договора за продажба, когато:

 1. притежава характеристиките, посочени на платформата, и е годна за обичайната употреба, за която служат стоките от същия вид;
 2. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които Ползвателят-потребител може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на стоката и описанието на конкретните ѝ характеристики, направени  на платформата.

(3) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. 

(4) Рекламацията може да бъде предявена в електронна или писмена форма до упълномощен представител на Доставчика чрез платформата, по имейл на следния имейл адрес: [email protected], по куриер или по пощата, или лично на адреса на Доставчика, посочен най-горе.

(5) При предявяване на претенция Ползвателят-потребител трябва да посочи своите данни, предмета на рекламацията и адреса за контакт, включително адрес на електронна поща. При подаване на рекламацията, Ползвателят-потребител задължително връща за собствена сметка рекламираната стока и прилага документите, на които тя се основава, включително: платежни документи, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с уговореното и други документи, подкрепящи претенцията.

(6) Доставчикът не може да приеме рекламацията, ако не е представена съответната документация или подходяща алтернатива.

(7) Рекламации за липси и други явни недостатъци,  могат да бъдат предявени писмено при приемане на стоките от Ползвателя-потребител. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Доставчикът може по своя преценка да замени стоките с недостатъци, да допълни доставката с липсващите стоки или да обезщети Ползвателя-потребител за недостатъците.

(8) Екипът на Доставчика ще разгледа надлежно подадените рекламации/оплаквания в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Ползвателя-потребител.

(9) Когато на Ползвателя-потребител е доставена стока, различна по вид от поръчаната, или доставена стока не отговаря на договора за продажба, в срок до един месец от получаване на основателната рекламация Доставчикът ще замени доставената стока със стока, която отговаря на  направената от Ползвателя-потребител поръчка при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите.

(10) Стоките, за които Доставчикът е приел рекламацията на Потребителя-ползвател, следва да се върнат на адреса на Доставчика за сметка на Потребителя-ползвател: гр. София, п.к. 1000, ул. “Г. Бенковски” № 37, освен ако Доставчикът не посочи друг адрес. Стока се предава в пълен комплект, в оригиналната си опаковка. Рискът от повреда по време на транспорт до адреса на Доставчика е за сметка на Ползвателя-потребител.

(11) Доставчикът няма да приеме рекламацията и не дължи замяна или обезщетение, ако Стоката не бъде върната във вид, описан в настоящите Общи условия или ако не бъдат предадени предвидените документи.

(12) Ползвателят-потребител няма право на рекламация, ако несъответствието на стоките с договора се дължи на неправилно или неподходящо съхранение или други действия или бездействия на Ползвателя-потребител, включително:

 1. При неправилна експлоатация или неспазване на указанията и обичайните практики за ползване на Стоките;
 2. При неправилна, неподходяща или нецелесъобразна експлоатация или съхранение;
 3. При неправилно или лошо съхранение или транспорт; 
 4. При механични удари или друго външно влияние;
 5. При опит за отстраняване на повредата самостоятелно или от трето лице; 
 6. При неправилно третиране или естествено износване;
 7. При поправки или изменения върху фактурата или други документи, отнасящи се за стоката;
 8. Когато са правени неоторизирани модификации на стоката;
 9. Когато дефектите са настъпили вследствие на природни бедствия или други независещи от Търговеца причини;
 10. Когато не бъдат спазени условията на настоящите Общи условия

(13) Рекламацията за недостатъци на определена стоки не дава право на Ползвателят-потребител да отказва последващи доставки или плащане на други Стоки към Доставчика по същото или друго правоотношение или поръчка.

(14) В случай на замяна на стоки с недостатъци или плащане на обезщетение/връщане на суми по приети от Доставчика рекламации, Ползвателят-потребител се задължава да върне на Доставчика Стоките с недостатъци, а Доставчикът определя разумен срок, в който да достави новите Стоки на Доставчика след получаване на Стоките с недостатъци от Ползвателя-потребител или да заплати съответната сума.  Доставчикът няма задължение да заменя Стоки или да заплаща суми, ако не получи преди това от Ползвателя-потребител Стоките с недостатъци.

(15) Гаранционното обслужване на Стоките се осъществява за срока и съгласно условията посочени в продуктовата страница на платформата на съответната Стока и изискванията на закона.

 

Xg. ОРГАН ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

чл. 72. По отношение на Ползватели, имащи качеството на потребители по Закон за защита на потребителите, всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с договора за покупко-продажба на стоки или неговото нарушаване, прекратяване или невалидност, могат да бъдат разрешавани от органите за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове съгласно чл. 181а и след. и съгласно Закона за защита на потребителите. Допълнителна информация може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на потребителите и на следните онлайн платформи за разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage и http://www.mi.government.bg/en/themes/spisak-na-organite-za-alternative-reshavane-na-user-porno-electronic-platforma-za-onlain- 1608-0.html).

 

 

ХI. ГАРАНЦИИ

Чл. 73. (1) Доставчикът предлага всички Стоки на платформата с гаранция за съответствие на стоката с договора, в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.

(2) Ползвателят следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Партньорите (производители и/или официални дистрибутори на стоките) на Доставчика са единствените отговорни за наличието на законовоизискваната документация, която следва да придружава стоките, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

(3) В случай, че Ползвателят не уведоми Доставчика за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес [email protected], ще се счита, че такъв е бил предоставен от Доставчика.

(4) Доставчикът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката, като сервизите, към които може да се обърне Ползвателя са посочени в секция “Сервизи” в платформата.

 

Чл.74. Законова Гаранция - настоящият член се отнася само до Ползватели, които имат качеството потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Всички представени на платформата и/или продавани в платформата стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция Доставчикът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Тук може да получите информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП

 

ХII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 75. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на Клауд Офис ООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация и/или да получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация и/или да получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в платформата shop.cloudoffice.bg

(5) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата. Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 76. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: shop.cloudoffice.bg.

 

 

ХIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 77. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми, по подходящ начин, всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им от страна на Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; или

В) с изричното им приемане от Ползвателя чрез Профила му в платформата shop.cloudoffice.bg.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg, във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

(4) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Ползвателя и Доставчика, възникнали във връзка с поръчка за покупка на Стока, валидно подадена и потвърдена от Доставчика преди уведомлението за промяна на Общите условия, освен ако няма законова основание за прилагане на измененията със задна дата.

(5) За всички потвърдени от Доставчика поръчки важат Общите условия, които са били в сила към момента на потвърждението. 

(6) Ако Ползвателят извърши действия в платформат или направи поръчки, се счита, че е приел промените.

Чл. 78. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://shop.cloudoffice.bg/page/terms-policy заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ХIХ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 79. Доставчикът си запазва правото, без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, да преустанови достъпа до предоставените услуги, включително достъпа до платформата и възможността за закупуване на Стоки чрез нея. Доставчикът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в платформата си.

Чл. 80. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Доставчика по доставка на Стоките или прекратяване поддържането на платформата без Доставчикът да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Ползвателя.

Чл. 81. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, всяка от страните може да развали сключен договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Ползвателят не може да претендира за разваляне на договор, ако несъответствието на Стока с договора е незначително.

Чл. 82. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg се прекратяват в следните случаи:

Чл. 83. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата shop.cloudoffice.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

ХХ. КОМУНИКАЦИЯ С ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл. 84. С попълването на данните и координати за връзка, Ползвателят дава изричното си съгласие Доставчикът да ползва всички технически средства за комуникация с Ползвателя, за които Ползвателят е посочил координати за връзка.

Чл. 85. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Ползвателя не задължава Доставчика да осъществи контакт с Ползвателя.

Чл. 86. Езикът на тези Общи условия и комуникация с Ползвателя е български.

ХХI. УВЕДОМЛЕНИЯ

Чл. 87. Всички уведомления във връзка със съответния договор за покупко-продажба на Стоки и настоящите Общи условия ще бъдат в писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу, или изпратени чрез платформата. 

Уведомления до Доставчика:

Адрес: пощенският адрес на Доставчика, посочен най-горе.

Имейл: имейл адресът на Доставчика, посочен най-горе.

Уведомления до Ползвателя: както е посочено в Профила на Ползвателя или в поръчката за закупуване на Стоки чрез платформата.

Чл. 88. Ползвателят приема, че всички негови изявления се считат за валидни и че писмената форма се счита за спазена с извършване на следните действия от страна на Ползвателя : изпращане на  съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон на Платформата със съдържание, което се попълва или избира от Ползвателя  или отбелязване в поле (чек бокс) на Платформата и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ХXII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 89. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 90. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 91. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на shop.cloudoffice.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата shop.cloudoffice.bg

Чл. 92. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XХIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 93. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на платформата на Доставчика (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 94. Цялото съдържание на електронния магазин, разположен на платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Доставчикът и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Ползвателят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на платформата. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Доставчикът и на императивните разпоредби на закона.

Чл. 95. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Доставчика, Доставчикът има правото да претендира обезщетение, включително за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 96. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Ползвателят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на платформата на Доставчика.

Чл. 97. Ползвателят няма право на достъп до програмния код на платформата и няма право да копира, съхранява, обработва, модифицира, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин програмния код, текстовете, изображенията или други части от съдържанието на платформата. Всеки опит на Ползвателя за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Доставчика.

Чл. 98. При създаването на Профил в платформата Ползвателят не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на платформата, Стоките, продуктите или марките на Доставчика или трети лица. 

Чл. 99. Търговската марка Cloud office или други марки, използвани на платформата, както и домейните с това наименование са собственост на Доставчика или същият има право да ги ползва. Използването на такава търговска марка, домейн или име, пряко или косвено без предварително писмено разрешение от Доставчика е забранено и се санкционира според закона.

Чл. 100. В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Доставчикът има право незабавно да прекрати ползването на платформата от Ползвателя и/или деактивиране на Профила му на платформата, без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Ползвателя. 

Чл. 101. (1) Ползвателят се задължава да осигури съгласието на всички лица, на които е предоставил достъп до Профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Доставчика и на другите трети лица.

(2) Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Доставчика са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в платформата и/или имат Профил, като при нарушение Доставчикът има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

 

XХIV. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Чл. 102. (1) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

 1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Доставчика;
 2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Доставчика;
 3. информация за състава, опаковката, предназначението и употребата на стоките;
 4. наличност на стоките; 
 5. опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката;
 6. крайната цена на стоките и цената за тяхната доставка с включени всички данъци и такси;
 7. условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Доставчикът се задължава да достави стоките;
 8. условията, срока и начина за рекламация и отказ;
 9. периода, за който цената на стоките е в сила;
 10. условията и срока на гаранцията/годността;
 11. информация за контакт с Доставчика, включително по телефон и електронна поща;
 12. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
 13. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
 14. съгласието на Ползвателя с настоящите Общи условия ще се съхранява в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от Доставчика;
 15. Договорът с Доставчика се сключва на български език;
 16. Доставчикът е регистриран по ЗДДС.

(2) Ползвателят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на Стоките.

XХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 103. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение сключени договори и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на сключен договор да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 104. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата shop.cloudoffice.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 105. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика

Чл. 106. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези общи условия, се прилага действащото законодателство на Република България, включително при ползване на платформата от чуждестранни Пплзватели.

Чл. 107. За неуредените в тези общи условия случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

Чл. 108. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на shop.cloudoffice.bg.

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (Клауд Офис ООД, СОФИЯ 1000 Георги Бенковски 37, ет.1, [email protected]):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

 • За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

Действие на отказа.

 • Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Допълнителна потребителска информация вижте на shop.cloudoffice.bg

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки